ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Regulamin sklepu

REGULAMIN

Sklepu internetowego 3RP.com.pl – systemy dla firm dostępnego pod adresem https://3rp.com.pl/index.php/sklep/ , zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez firmę:

3RP.com.pl – systemy dla firm Sp. z o.o.
ul. Widna 15 
05-200 Wołomin
NIP: 1250000763, REGON: 008132824 ,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000188417

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Przedmiotem obrotu w sklepie są:
2.1. licencje elektroniczne w postaci anonimowych kodów licencji uprawniające Klienta do użytkowania wskazanych programów komputerowych.
2.2. zestawienia, raporty i wydruki – udostępniane klientom w postaci instalatorów albo usługi instalacji.
2.3. Abonamenty i odnowienia, generowane i wystawiane w oparciu o potwierdzenie wygenerowania odnowienia/abonamentu – lub i też klucza aktywującego, udostępnianie klientom w sposób elektroniczny.
2.4. Towary fizyczne w postaci pudełek z oprogramowaniem, elektronika użytkowa udostępniane klientom albo w postaci wysyłki (kurier, opcjonalnie paczkomat) lub też możliwe do odbioru osobistego w dwóch lokalizacjach:

  • Warszawa: ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa
  • Wołomin: Al. Armii Krajowej 41/1 lok. B, 05-200 Wołomin

3. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu, Kupujący, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), wyraża zgodę na otrzymywanie i stosowanie przez Sprzedającego faktur elektronicznych.

4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia poprzez przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail faktury pro-forma.

5. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia. Realizacja zamówień następuje po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji o otrzymaniu środków pieniężnych za zakupioną/zakupione licencję/licencje oraz towary.

6. Zamówienia realizowane są poprzez dostarczenie Klientowi kodu/kodów licencji programu oraz linków do pobrania binariów programów lub też w postaci wysyłki towaru lub jego odbioru osobistego.

7. Po zrealizowaniu zamówienia tj. po dokonaniu płatności przez Klienta i otrzymaniu przez niego kodu/kodów licencji programu/programów Sprzedający wystawi Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości odebrania przez Klienta faktury elektronicznej, na jego prośbę zostanie mu wystawiona i przesłana na wskazany adres faktura tradycyjna.

8. Aktywowanie zakupionej licencji programu/programów następuje na zasadach określonych w instrukcji obsługi programu/programów oraz warunkach licencji programu/programów dostępnych dla Klienta z poziomu zakupionego programu.

9. Za wady towaru Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach określonych w warunkach licencji zakupionego programu.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

11. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta i przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej jako: RODO) oraz pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne w celu wykonania niniejszej umowy na korzystanie ze Sklepu, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego w szczególności w zakresie marketingu bezpośredniego.

13. Klient, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że znany jest mu fakt, iż administratorem jego danych osobowych jest Sprzedający, tj. 3RP.com.pl – systemy dla firm Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Widna 15, 05-200 oraz że zapoznał się z informacjami przekazanym mu przez Sprzedającego zgodnie z art. 13 – art. 22 RODO.

14. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Dane Klienta nie będą przekazywane przez Sprzedającego do państw trzecich. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

15. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Sprzedającego dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

16. Dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego do czasu przesłania przez Klienta do Sprzedającego informacji o zakończeniu korzystania ze Sklepu Sprzedającego lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.

17. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://3rp.com.pl).

19. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja najnowsza, Opera wersja najnowsza, Chrome wersja najnowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

20. Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Klient może również składać reklamacje i zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://3rp.com.pl/index.php/kontakt/. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od otrzymania ich przez Sprzedającego, a w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź Sprzedającego na reklamację, która może zostać udzielona za pośrednictwem środków indywidualnego porozumienia się na odległość, tj. korespondencji e-mail, zawierać będzie wskazanie, czy Sprzedający uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informację o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.