ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Cennik i Regulamin

Obowiązuje od 1 maja 2022 roku. (wszystkie ceny netto, należy doliczyć podatek VAT)

Informacja dotyczą przetwarzania danych osobowych

Informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci Imienia, Nazwiska,
nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru
telefonu jest 3RP.com.pl – systemy dla firm Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,
ul. Widna 15.

Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji zleconych nam
zamówień na usługi i towary, oraz celem wypełnienia umów zawartych pomiędzy
Spółką a Panem/Panią oraz w celu marketingu bezpośredniego realizowanego przez 3RP.com.pl
– systemy dla firm Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie
uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo
dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wykonywania w/w czynności.

Podstawą
prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy
art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy 3RP.com.pl
– systemy dla firm a Panią/Panem i wypełnienia przez 3RP.com.pl – systemy dla
firm oraz Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy
lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych przez 3RP.com.pl – systemy dla firm Sp. z o.o.
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana
dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie
podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana
zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: 3rp@3rp.com.pl.

1. Serwis informatyczny (zdalny i lokalny, zwany tez serwisem IT) prowadzony jest przez Spółkę 3RP.com.pl – systemy dla firm zwanym dalej Wykonawcą lub Serwisem.

1.1. Zgłoszenie/zlecenie serwisu należy przekazać za pomocą adresu e-mail na dedykowany adres: pomoc@3rp.com.pl lub we wskazanym systemie wsparcia udostępnionego przez stronę www podaną na stronie https://3rp.com.pl. Opcjonalnie zgłoszenie można też przekazać telefonicznie pod nr tel. 22 535 36 80 w dni robocze w godz. 9:30-16:30. Po zgłoszeniu telefonicznym wymagane jest potwierdzenie tego zlecenia na adres e-mail. Zlecenia przekazane nam na inny adres e-mail (nawet w domenie 3rp.com.pl) jak i na inne nr telefonów traktuje się jak niezaistniałe.

1.2. Jeśli klient nie posiada odrębnie zawartej umowy, Wykonawca zastrzega sobie realizację przysłanego Zlecenia dopiero po potwierdzeniu wpłynięcia tego Zlecenia na adres e-mail, z którego te zlecenie przyszło. Wykonawca obliguje się do podjęcia reakcji na tak potwierdzenie zlecenie w ciągu 14 dni roboczych (wykluczając z tego okresu dni wolne, niedziele i święta).

1.3. Prawidłowo wysłane zgłoszenie serwisowe powinno zawierać w Temacie: (Opcjonalnie słowo ASAP) [NIP] Temat zgłoszenia, w treści zaś dokładny opis problemu, czego dotyczy, na jakim stanowisku, jakiego użytkownika oraz kontakt do użytkownika. Przykład tematu: [1111111111] Nie działa drukarka.

1.4. W przypadku, kiedy przysłane zlecenie otrzyma przy potwierdzeniu Identyfikator (zwanym też Ticket ID lub ID zgłoszenia), w dalszej korespondencji e-mail należy się posługiwać tym identyfikatorem.

1.5. Zastrzegamy sobie prawo do braku reakcji na nieprawidłowo przekazane nam Zlecenie. W szczególności dotyczy to przypadku braku nr NIP klienta do rozliczenia usługi, braku danych kontaktowych, braku opisania problemu w sposób szerszy, niż tylko „nie działa”. Opis problemu należy zawsze zrobić opisując sytuację, w której do tego zachodzi, nr wersji oprogramowania, wersję systemu operacyjnego, itd.

2. Korzystanie przez Klienta z usługi serwisu zdalnego oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, tym samym akceptację cennika usług, jeśli odrębne umowy zawarte z klientem nie stanowią inaczej. Jeśli klient ma podpisaną odrębną umowę, pierwszeństwo ma cennik w zawartej umowie.

3. Korzystanie z usług serwisu oznacza akceptację otrzymania za przeprowadzone usługi faktury elektronicznej w postaci obrazu PDF  wysłanym na adres e-mail klienta. Klient może zażądać wysłania faktury w wersji papierowej, wtedy zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 29 PLN netto za wysłanie faktury listem zwykłym priorytetowym.

4. Do prowadzenia serwisu zdalnego Wykonawca wykorzystuje licencjonowane oprogramowanie TeamViewer, na które posiada licencję oraz dedykowaną linię telefoniczną, lub i też TeamViewer w najnowszej wersji, jeśli Wykonawca dysponuje aktualną subskrypcją. Wykonawca dopuszcza stosowanie również innych narzędzi do pomocy zdalnych, w tym takich jak AnyDesk, Microsoft Teams i inne.

5. Klienci nie muszą posiadać licencji na korzystanie z oprogramowania TeamViewer, a instalacja tego oprogramowania na komputerach jest bezpłatna.

6. Stały klient to klient, dla którego w ciągu 12 ostatnich miesięcy,  liczonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc wystawienia faktury, przynajmniej w czterech z nich była wystawiona przynajmniej jedna faktura za dostarczony towar/wykonane usługi.

7. Klient może uzyskać dodatkowy rabat od cen standardowych przy usługach świadczonych dla danego produktu, jeśli posiada aktywny abonament/aktualizację/upgrade tego produktu w okresie świadczonej usługi dla danego oprogramowania zakupiony u Wykonawcy dla systemów produkcji InsERT (GT, nexo, Navireo), Soneta (enova365), COMARCH (ERP Optima, XL i inne), ASSECO (Wapro ERP), RESET 2, INSOFT (PC-Market). Rabat w postaci 10 PLN netto udziela się tylko w przypadku niezalegania klienta z opłacaniem faktur i braku przeterminowanych płatności na rzecz Wykonawcy w dniu wykonania usługi (oba warunki muszą być spełnione jednocześnie) od ceny wynikającej na daną strefę czasową i rabat ten dotyczy tylko pomocy przy oprogramowaniu do którego jest wykupiony. Rabat ten nie dotyczy usług świadczonych dla innych produktów i tematów nie związanych z w/w oprogramowaniem.

8. 3RP.com.pl do taryfikacji usług stosuje strefy czasowe:

– STREFA A: dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

– STREFA B: dzień roboczy godz.: od 18.00 do 22.00 (bez piątku) i od 6.00 do 8.00

– STREFA C: dzień roboczy godz. : od 22.00 do 6.00 (z wyłączeniem przełomu piątku na sobotę)

– STREFA D: sobota od godz. 8:00 do godz. 18.00 oraz piątek od 18.00 do 20.00

– STREFA E: piątek od godz. 20.00 do godz. 23.59, sobota od godz. 0.00 do godz. 8.00, sobota od godz. 18.00 do 23.59

– STREFA F: niedziele i dni świąteczne: cały dzień.

9. Rozmowy realizowane przez połączenia telefoniczne bądź VoIP są nagrywane. Jeśli klient nie akceptuje tego faktu, proszony jest o kontakt drogą e-mail bądź osobisty.

10. Świadczenie wsparcia dla firm w kontekście klasyfikacji klienta i oprogramowania.

10.1.Definicje.

10.1.1. Wykonawca definiuje, że programami klasy ERP są aplikacje, które podlegają modyfikacjom interfejsu i dają możliwość podłączania się z własnymi rozwiązaniami w zdarzenia wykonywane w programie (nie na poziomie zapisu bazy danych), co skutkuje możliwością budowy własnych modułów funkcjonalnych wewnątrz programu. Na ten moment są to: Navireo, enova365, Comarch XL.

10.1.2 Pozostałe programy dla firm to, programy użytkowe dla rynku MŚP, tj.: InsERT GT, InsERT nexo, Comarch Optima, ASSECO WAPRO ERP, RESET 2, INSOFT.

10.1.3. Klasyfikacja klienta:

10.1.3.1. Mały – posiadający do 9 stanowisk/licencji lub 9 użytkowników systemów informatycznych.

10.1.3.2. Średni – posiadający od 10 stanowisk/licencji do 24, lub od 9 użytkowników do 24 systemów informatycznych.

10.1.3.3. Duży – posiadający od 25 stanowisk/licencji lub od 25 użytkowników systemów informatycznych.

10.1.3.4. Klient zobowiązany jest na prośbę Wykonawcy udowodnić liczbę stanowisk/licencji lub użytkowników na podstawie danych w programie/systemie (stworzonych kont użytkowników) lub przedstawić licencję (nr licencji) lub certyfikat licencji producenta. W przeciwnym razie ocena wielkości klienta zostanie ustalona przez Wykonawcę na podstawie ogólnodostępnych informacji. W przypadku późniejszego dostarczenia informacji przez Klienta udowadniającego jego klasyfikację, zostaje ona skorygowana do rozliczeń w dniu przedstawienia odpowiednich dokumentów.

10.2. Jeśli klient nie posiada podpisanej i obowiązującej umowy serwisowej z Wykonawcą, w miesiącu w którym korzysta on ze wsparcia serwisu Wykonawcy, ponosi on za dany miesiąc jednorazową opłatę inicjującą. Stawka inicjująca nie podlega żadnym upustom i rabatom.

10.3. Stawki opłat inicjujących wynoszą następująco:

10.3.1. Dla klientów posiadających system klasy ERP (bez względu na klasyfikację) oraz dla klientów sklasyfikowanych jako Duży: 400 PLN netto.

10.3.2. Dla klientów średnich – 200 PLN netto.

10.3.3. Dla klientów klasyfikowanych jako Mały, opłata inicjująca jest zniesiona pod warunkiem posiadania aktywnego abonamentu/aktualizacji/upgrade w momencie świadczenia pomocy dla danego programu zakupionego od Wykonawcy. W przeciwnym razie opłata wynosi 100 PLN netto.

10.3.4. Opłata inicjująca jest zniesiona dla wszystkich nowych klientów (o tym, że klient jest nowy, decyduje pierwsza wystawiona faktura na dany NIP) przez okres pierwszych trzech miesięcy współpracy, licząc od pierwszej wystawionej faktury wg miesiąca wykonania usługi/dostawy.

10.3.5. Opłata inicjująca zniesiona może być na podstawie indywidualnych wycen prac realizowanych w charakterze projektów.

11. Sposób wykonania pomocy technicznej Wykonawcy

11.1. Po stronie wykonawcy należy decyzja o formie udzielonej pomocy technicznej. Przy czym przyjmuje się, że jeśli zlecony problem można rozwiązać w sposób zdalny, pomoc będzie zawsze w pierwszej kolejności udzielana w formie zdalnej. Jeśli pomoc zdalna nie będzie mogła być skuteczna, albo charakter zgłaszanego problemu wymagać będzie przyjazdu pracownika Wykonawcy do klienta, zostanie wykonana wizyta serwisowa pracownika u klienta. W przypadku posiadanych umów serwisowych czas reakcji zostaje wydłużony o 8h roboczych (dzień roboczy).

11.2. Jeśli zgłoszone zlecenie serwisowe można wykonać w sposób zdalny (istnieją środki techniczne, by za pomocą połączenia internetowego lub pomocy telefonicznej rozwiązać problem), ale klient ma wyraźne życzenie przyjazdu serwisanta na miejsce, klient ponosi przy każdej takiej wizycie opłatę dodatkową za przyjazd na żądanie w kwocie 200 PLN netto.

11.3. Jeśli pomoc Klientowi można udzielić skutecznie w sposób zdalny, a Wykonawca sam zaproponuje do rozwiązania problemu wizytę serwisanta, Klient ponosi wtedy jedynie wtedy koszt dojazdu bez dodatkowych opłat za przyjazd na żądanie.


12. Ceny usług dotyczą czasu pracy jednej osoby w wymiarze jednej godziny.

12.1. Stawki podstawowe (bazowe) usług w strefie czasowej A bez stałej umowy serwisowej:

12.1.1. Cena za 1h pracy przy tematach dot. systemów ERP poza tematami księgowymi i kadrowymi: 220,00 PLN netto.

12.1.2. Cena za 1h pracy dot. tematów księgowych i kadrowych: 270,00 PLN netto.

12.1.3. Cena za 1h pracy podstawowego serwisu informatyczno-komputerowego: 180,00 PLN netto.

12.1.4. Cena za 1h pracy administracji: serwerami, sieciami, użytkownikami w sieci i bazami danych: 220,00 PLN netto.

12.1.5. Cena za 1h pracy w ramach podpisanej i obowiązującej umowy serwisowej to stawka zgodna z pkt. 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3. lub 12.1.4 wraz z zastosowanym upustem 30 PLN netto. Przyznany upust dla umowy serwisowej zastępuje upust za status stałego klienta i nie jest on stosowany wraz z upustem wdrożeniowym ani upustem za abonament/aktualizację/upgrade. Upust na umowie serwisowej ma zastosowanie tylko do zakresu usług, które obejmuje umowa serwisowa.

12.3. – Dopłaty za usługi świadczone w pozostałych strefach czasowych:

12.3.1. Serwis w STREFIE czasowej B: + 20% stawki bazowej
12.3.2. Serwis w STREFIE czasowej C: + 50% stawki bazowej
12.3.3. Serwis w STREFIE czasowej D: + 40% stawki bazowej
12.3.4. Serwis w STREFIE czasowej E: + 60% stawki bazowej
12.3.5. Serwis w STREFIE czasowej F: + 80% stawki bazowej

12.4. Ceny usług wdrożeniowych:

12.4.1. W STREFIE czasowej A dla klientów, którzy zakupili od nas towary lub licencje, obowiązuje specjalna stawka wdrożeniowa w ciągu 90 dni od zakupu danego rozwiązania, związana z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem dot. dostarczonego przez nas sprzętu lub oprogramowania. Po zakończeniu wdrożenia, obowiązują pozostałe zasady cennika.

12.4.2. Jeśli wdrożenie występuje poza STREFĄ czasową A, obowiązują stawki bazowe z dopłatami zgodnie z pkt. 10.3. niniejszego regulaminu.
12.4.3. Przy korzystaniu z cennika wdrożeniowego, klientowi nie przysługują już żadne inne upusty wynikające z pozostałych zapisów w niniejszym regulaminie.

12.4.4. Warunkiem uzyskania prawa do skorzystania z cennika wdrożeniowego jest brak przeterminowanych rozrachunków, oraz terminowa opłata faktur, za dokonane wdrożenie i braku przeterminowanych płatności na dzień wykonania poszczególnych usług, które podlegają rozliczeniu.

12.4.5. W przypadku braku terminowej opłaty za wdrożenie, klient traci prawo do uzyskanego wcześniej opustu. W takim wypadku zostanie wystawiona korekta faktury, zwiększająca cenę o uzyskany rabat.

12.4.6. Stawka wdrożeniowa do stawka bazowa z pkt. 12.1 oraz zastosowany upust w wysokości 40 PLN netto/h.

12.4.7. Przy naliczeniu rabatu wdrożeniowego nie stosuje się już innych rabatów i upustów, w szczególności rabatu za stałego klienta i za posiadanie abonamentu na aktualizację dla danego programu.

12.5. Koszty dojazdu:

12.5.1. Koszt dojazdu na terenie gminy Wołomin oraz Warszawy to 60 PLN netto.

12.5.2. Koszt dojazdu dla pozostałych lokalizacji (poza Warszawą i poza gminą Wołomin), jest wyznaczany za każdy kilometr trasy wg trasy optymalnej Google Map w obydwie strony od najbliższego Biura Handlowego (z Warszawy lub Wołomina), jednak nie mniej niż 60 PLN netto. Koszt ten wyznacza się dla rozliczanego miesiąca w oparciu o dane statystyczne z miesiąca poprzedniego wg algorytmu opisanego w pkt. 12.5.4.

12.5.3. W przypadku nagłego dojazdu do klienta w ciągu 16h roboczych, koszt dojazdu z pkt. 12.5.1 lub 12.5.2 jest mnożony przez 2 (200%). Koszt ten musi być zaakceptowany przez klienta.

12.5.4. Wyznaczenie kosztu przejazdu 1 km trasy: Do wyznaczenia kosztu stosuje się średnią cenę paliwa za poprzedni pełny miesiąc, dostępną na jednym z ogólnopolskich portali takich jak: e-petrol.pl, autocentrum.pl lub BM Reflex (reflex.com.pl). Wybór serwisu dostarczającego kursy cen paliw należy do Wykonawcy na podstawie dostępnych bardziej aktualnych danych. Jeśli w danym serwisie będą podane średnie ceny dla woj. Mazowieckiego, przyjmuje się do wyceny stawki dla woj. Mazowieckiego, jak nie – to stawki ogólnopolskie. Cenę średnią wyznacza się na podstawie wyciągniętej średniej z dwóch cen: paliwa bezołowiowego PB95 i diesla ON nieuszlachetnionego (wg wzoru (PB95+ON)/2). Następnie otrzymany wynik zaokrągla się w górę do pełnej liczby rzeczywistej i całą wartość dzieli się przez 4, otrzymując stawkę w PLN netto za 1 km trasy:

1 km= ⌈((PB95+ON))/2⌉/4 PLN netto

12.6. Pomoc natychmiastowa – ASAP:

12.6.1. Klient może zlecić wykonanie Pomocy natychmiastowej ASAP, Wykonawca może zaś przyjąć i potwierdzić możliwość takiej pomocy i tylko w takim wypadku (potwierdzenia zlecenia przez Wykonawcę) zamówienie jest przyjęte do realizacji. Przyjęcie i potwierdzenie takiego zlecenia odbywa się na podstawie tego, czy Wykonawca dysponuje zasobami, które może natychmiastowo zwolnić do wykonania zlecenia ASAP.

12.6.2. Zlecenia typu ASAP mogą być Wykonawcy przekazane w formie: emaila na skrzynkę pomocy technicznej; rejestrowanej rozmowy telefonicznej; internetowym systemie zleceń udostępnionym przez Wykonawcę w postaci web serwisu.

12.6.3. Zlecenia typu ASAP mają podział na trzy priorytety, brak wyróżnienia priorytety traktowany będzie jako priorytet ASAP1.

12.6.3.1. ASAP1 – jest to zlecenie z dyspozycją od Klienta podjęcia pomocy technicznej w ciągu 30 minut od jego przekazania (i po jego potwierdzeniu w tym czasie).

12.6.3.2. ASAP2 – jest to zlecenie z dyspozycją od Klienta podjęcia pomocy technicznej w ciągu 60 minut od jego przekazania (i po jego potwierdzeniu w tym czasie).

12.6.3.3. ASAP3 – – jest to zlecenie z dyspozycją od Klienta podjęcia pomocy technicznej w ciągu 120 minut od jego przekazania (i po jego potwierdzeniu w tym czasie).

12.6.4. Klient przekazując Wykonawcy zlecenie ASAP akceptuje tym samym poniesienie dodatkowej opłaty inicjującej pomoc natychmiastową, niezależnie od czasu trwania tej pomocy i jej skutku.

12.6.4.1. Dla zlecenia typu ASAP1 – opłata inicjująca wynosi 300 PLN.

12.6.4.2. Dla zlecenia typu ASAP2 – opłata inicjująca wynosi 200 PLN.

12.6.4.3. Dla zlecenia typu ASAP3 – opłata inicjująca wynosi 100 PLN.

12.6.5. Oprócz opłaty inicjującej Klient akceptuję, że czas pomocy świadczonej tylko w dniu zlecenia w ramach zlecenia typu ASAP 1 i 2 będzie rozliczany z dopłatą 100% wartości stawki podstawowej. Jeśli pomoc typu ASAP jest udzielana w innej strefie czasowej niż Strefa A, dopłata za strefę pozostaje liczona od ceny standardowej. W przypadku zlecenia ASAP3 – dopłata do stawki podstawowej wyniesie 50%.

Tabela stawek cen wsparcia informatycznego dot. oprogramowania dla firm ERP/MŚP:

Nazwa
STREFY
czasowej
Zakres strefy
czasowej
Cena bazowa netto (handel, crm, inna pomoc techniczna)
(stawka bazowa)
Stały klient Cena netto po rabacie (handel, crm, pozostałe) *(1)
(stawka bazowa -10 PLN)
Cena bazowa netto
(księgowość, kadry i płace)
(stawka bazowa)
Stały klient cena netto po rabacie (księgowość, kadry i płace) *(1)
(stawka podstawowa – 10 PLN)
A. dzień roboczy
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
220,00 PLN 210,00 PLN
(stawka bazowa 220 -10PLN)
270,00 PLN 260,00 PLN
(stawka bazowa 270 -10PLN
B. dzień roboczy
godz.: od 18.00 do 22.00 (bez piątku) i od 6.00 do 8.00
(+20%) 264,00 PLN (+20%) 254,00 PLN
(stawka bazowa*1,2-10PLN)
(+20%) 324,00 PLN (+20%) 314,00 PLN
(stawka bazowa*1,2 -10PLN)
C. dzień roboczy
godz. : od 22.00 do 6.00
(z wyłączeniem przełomu piątku na sobotę)
(+50%) 330,00 PLN (+50%) 320,00 PLN
(stawka bazowa*1,5-10PLN)
(+50%) 405,00 PLN (+50%) 395,00 PLN
(stawka bazowa*1,5 -10PLN)
D. sobota od godz. 8:00 do godz. 18.00 oraz piątek od 18.00 do 20.00. (+40%) 308,00 PLN (+40%) 298,00 PLN
(stawka bazowa*1,4-10PLN)
(+40%) 378,00 PLN (+40%) 368,00 PLN
(stawka bazowa*1,4 -10PLN)
E. piątek od godz. 22.00 do godz. 23.59, sobota od godz. 0.00
do godz. 8.00, sobota od godz. 18.00 do 23.59
(+60%) 352,00 PLN (+60%) 342,00 PLN
(stawka bazowa*1,6-10PLN)
(+60%) 432,00 PLN (+60%) 422,00 PLN
(stawka bazowa*1,6-10PLN)
F. niedziele i dni
świąteczne: od 0.00 do 23.59
(+80%) 396,00 PLN (+80%) 386,00 PLN
(stawka bazowa*1,8-10PLN)
(+80%) 486,00 PLN (+80%) 476,00 PLN
(stawka bazowa*1,8-10PLN)

Tabela stawek cen serwisu świadczonego klientowi dot. ogólnego wsparcia informatycznego i IT i administracji IT:

Nazwa
STREFY
czasowej
Zakres strefy
czasowej
Cena standardowa netto – serwis IT
(stawka bazowa)
Stały klient Cena netto po rabacie * (1) – Serwis IT
(stawka bazowa -10 PLN)
Cena standardowa netto – Administracja IT
(stawka bazowa)
Stały klient Cena netto po rabacie * (1) –  Administracja IT
(stawka bazowa -20 PLN)
A. dzień roboczy
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
180,00 PLN 170,00 PLN
(stawka bazowa 180 -10PLN)
220,00 PLN 200,00 PLN
(stawka bazowa 220 -10PLN)
B. dzień roboczy
godz.: od 18.00 do 22.00 (bez piątku) i od 6.00 do 8.00
(+20%) 216,00 PLN (+20%) 206,00 PLN
(stawka bazowa*1,2-10PLN)
(+20%) 264,00 PLN (+20%) 254,00 PLN
(stawka bazowa*1,2 -10PLN)
C. dzień roboczy
godz. : od 22.00 do 6.00
(z wyłączeniem przełomu piątku na sobotę)
(+50%) 270,00 PLN (+50%) 260,00 PLN
(stawka bazowa*1,5-10PLN)
(+50%) 330,00 PLN (+50%) 320,00 PLN
(stawka bazowa*1,5 -10PLN)
D. sobota od godz. 8:00 do godz. 18.00 oraz piątek od 18.00 do 20.00. (+40%) 252,00 PLN (+40%) 242,00 PLN
(stawka bazowa*1,4-10PLN)
(+40%) 308,00 PLN (+40%) 298,00 PLN
(stawka bazowa*1,4 -10PLN)
E. piątek od godz. 20.00 do godz. 23.59, sobota od godz. 0.00
do godz. 8.00, sobota od godz. 18.00 do 23.59
(+60%) 288,00 PLN (+60%) 278,00 PLN
(stawka bazowa*1,6-10PLN)
(+60%) 352,00 PLN (+60%) 342,00 PLN
(stawka bazowa*1,6-10PLN)
F. niedziele i dni
świąteczne: od 0.00 do 23.59
(+80%) 324,00 PLN (+80%) 314,00 PLN
(stawka bazowa*1,8-10PLN)
(+80%) 396,00 PLN (+80%) 386,00 PLN
(stawka bazowa*1,8-10PLN)

13. Rejestracja czasu pracy podlegająca rozliczeniu.

13.1. Rejestracja czasu pracy serwisu zdalnego.

13.1.1. Rozpoczęcie czasy pracy z klientem rozpoczyna się w momencie przyjęcia zgłoszenia telefonicznego o wykonanie pomocy zdalnej.

13.1.2. Rozliczenie czasu pomocy zdalnej odbywa się w jednostce czasowej KWADRANS, tj. 1/4 godziny, czyli 15 minut.

13.1.3. Dla klientów posiadających podpisaną i obowiązującą umowę serwisową czas pracy z klientem zlicza się w obrębie jednego dnia i zaokrągla do pełnych kwadransów w danym dniu za pomoc wykonaną w tym dniu w obrębie różnych typów działań (oddzielnie pomoc księgowo-kadrowa, dot. oprogramowania oraz serwisu IT lub administracji IT).

13.1.4. W przypadku, kiedy w tym samym dniu klient korzysta ze zdalnej pomocy dot. programów księgowych i kadrowych, programów dla MŚP oraz ogólnej pomocy IT – czas pracy zlicza się w obrębie jednego dnia oddzielnie, zgodnie z rozdzielnym taryfikowaniem tych usług.

13.1.5. Jeśli klient w obrębie jednego połączenia z konsultantem korzysta z pomocy ogólnej, oraz z pomocy dla programów księgowych i kadrowych, do rozliczenia tego połączenia stosuje się cennik dla usług pomocy zdalnej dla programów księgowych i kadrowych.

13.2. Rejestracja czasu pracy na miejscu u klienta.

13.2.1. Rozpoczęcie rejestracji czasu pracy u klienta rozpoczyna się z godziną przyjazdu serwisanta do klienta.

13.2.2. W trakcie serwisu prowadzonego u klienta liczy się każda pełna rozpoczęta godzina.

13.2.3. W trakcie serwisu prowadzonego u stałego klienta liczy się pierwsza pełna rozpoczęta godzina, oraz każde następne rozpoczęte 30 minut pracy.

13.2.4. Jeśli w trakcie serwisu u klienta prowadzona jest pomoc dot. ogólnej pomocy informatycznej oraz programów księgowych/kadrowych, dla rozliczenia tej wizyty uznaje się cennik usług u klienta za pomoc przy programach księgowych i kadrowych.

14. Rozliczenia usług

14.1 Wszystkie usługi zdalne rozliczane są fakturą zbiorczą na koniec miesiąca, w którym usługi zostały wykonane.

14.2 Klient który spełnia kryteria stałego klienta bez umowy serwisowej, jeśli na dzień fakturowania i dzień wykonania usługi (oba warunki muszą być jednocześnie spełnione) nie zalega z opóźnionymi płatnościami, otrzymuje dodatkowy rabat od cen standardowych w wysokości 10 PLN.

14.3. Maksymalny rabat od cen standardowych uwzględniając rabat 10 PLN za zakup aktualizacji dla programów (pkt. 7) może wynieść 30 PLN netto.
14.4. Przyznany rabat jest warunkowy. Warunkiem jest opłacenie wystawionej faktury z terminem płatności widniejącym na fakturze, przy czym liczy się data zaksięgowania środków na koncie wierzyciela.

14.5. W przypadku, kiedy termin płatności minie, a faktura nie zostanie uregulowana, zostanie wystawiona do takiej faktury korekta, na której zostaną anulowane przyznane rabaty.

14.6. Rozliczenie świadczonego serwisu zdalnego odbywa się poprzez wystawienie Faktury za zrealizowane usługi (w tym serwisu zdalnego) ostatniego dnia miesiąca lub w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy z 7-dniowym terminem płatności. Wraz z fakturą generowany jest zbiorczy protokół serwisowy.

14.7. Jeśli klient posiada przeterminowane zobowiązania wobec Wykonawcy, zostanie o tym poinformowany e-mailem z wyznaczeniem terminu ich ostatecznej spłaty. Jeśli spłata nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo wstrzymać świadczenie usług na rzecz Klienta do momentu uregulowania wszystkich zaległych płatności.

14.8. W przypadku rozliczenia przez Wykonawcę świadczonych usług i dostarczenie faktury wraz z protokołem, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w stosunku do wykonanych usług. Reklamacja taka będzie rozpatrywana w ciągu 30 dni od potwierdzenia jej wpłynięcia – w szczególnych przypadkach określonych przez Wykonawcę, okres rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony do 90 dni, o czym Wykonawca poinformuje klienta.
14.9. Złożenie reklamacji nie zwalnia klienta od terminowego uregulowania faktury na rzecz Wykonawcy.

14.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zostanie wystawiona faktura korygująca dot. okresu i faktury, którego reklamacja dotyczyła.

15. Pakiety godzin

15.1. Klient może zakupić pakiet godzin pomocy zdalnej oddzielnych dla modułów handlowych, magazynowych i CRM oraz oddzielnych dla modułów kadrowych i księgowych.

15.1.1. W ramach zakupionego pakietu dot. modułów kadrowych i księgowych może być też świadczona pomoc dot. pozostałych zagadnień. Nie zmienia to jednak wartości tego pakietu.

15.2. Pakiety godzin dotyczą pracy jednego serwisanta i są sprzedawane w wersjach:

15.3.1. Pakiet 5h z okresem ważności 30 dni od daty umownej, która musi się zacząć w ciągu 7 dni od dnia zakupu.

15.3.2. Pakiet 10h z okresem ważności 90 dni od daty umownej, która musi się zacząć w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

15.3.3. Pakiet 20h z okresem ważności 180 dni od daty umownej, która musi się zacząć w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

15.3.4. Pakiet 40h z okresem ważności 360 dni od daty umownej, która musi się zacząć w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

15.4. Rozliczane wykupionego czasu w pakiecie jest zgodne z pkt. 13 niniejszego regulaminu podpunkt 13.1. – rejestracja czasu pracy serwisu zdalnego. Pomoc zdalna w opcji wykupionego pakietu świadczona jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00, chyba, że indywidualne ustalenia będą mówiły inaczej dla konkretnego zlecenia.

15.5. W przypadku nie wykorzystania całości pakietu w okresie jego ważności, niewykorzystany czas nie jest zwracany.

15.6. Dla pakietów o ważności powyżej 30 dni, Wykonawca zastrzega sobie prawo, że w przypadku braku zasobów może ograniczyć wykorzystanie pakietu w ciągu każdego 30 dniowego okresu od początku trwania umowy do wysokości 34% wartości ogólnego czasu pakietu.

15.7. Wykupiony pakiet czasowy nie daje klientowi gwarancji realizacji zdalnej pomocy technicznej, co może być spowodowane tylko i wyłącznie brakiem zasobów do realizacji zadania. Jeśli klientowi zależy na gwarancji wykonania zlecenia w określonym czasie, powinien mieć odpisaną umowę serwisową o odpowiednich parametrach.

15.8. Klientowi przysługuje prawo do realizacji zlecenia na udzielenie zdalnej pomocy technicznej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zlecenia do Wykonawcy i jego potwierdzenia drogą e-mail na adres pomoc@3rp.com.pl, jeśli ilość pożądanego czasu serwisu w zleceniu nie przekracza wartości 34% ogólnego czasu wykupionego pakietu. Zlecenie powinno w sposób oczywisty identyfikować dane zlecającego (NIP podmiotu), osobę zlecającą (imię i nazwisko) oraz pożądany czas pomocy zdalnej i sugerowane terminy. W przypadku braku tych informacji nadesłane zgłoszenie traktowane jest jako nieważne.

15.9. Jeśli klient żąda pomocy zdalnej w kontakcie z konkretnym serwisantem, a serwisant ten z powodów choroby, urlopu lub innej nieobecności, nie jest dostępny, klientowi nie przysługuje prawo do realizacji zadania w określonym czasie w pkt. 15.8.

15.10. Jeśli Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zlecenia w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zlecenia, klientowi przysługuje prawo rekompensaty w postaci korekty proporcjonalnej ilości godzin serwisu znajdującego się na niezrealizowanym zleceniu w stosunku do ilości wszystkich godzin wykupionego pakietu w postaci korekty faktury, lub dodatkowe godziny w ilości odpowiadającej czasowi niezrealizowanej pomocy zdalnej z przedmiotowego zlecenia. W drugim przypadku klient otrzymuje też dodatkowo wydłużenie ważności tej umowy o dodatkowe 30 dni.

15.11. Cennik pakietów (praca jednego serwisanta)

15.11.1. Stawki bazowe (innych rabatów dla pakietów się nie uwzględnia) to: 220,00 PLN netto/h dla pomocy dla modułów handel, crm, magazyn oraz 270 PLN netto/h dla tematów księgowych, kadrowych.

15.11.2. Dla pakietu o wartości 5h klient otrzymuje opust w wysokości 5%.

15.11.2.1. Pakiet 5h: pakiet dot. pomocy handlowej, magazynowej i modułów CRM: (5h x 220,00 PLN) – 5% = 1 045,00 PLN netto.

15.11.2.2. Pakiet 5h: pakiet dot. pomocy kadrowej, księgowej: (5h x 270,00 PLN) – 5% = 1 282,00 PLN netto.

15.11.3. Dla pakietu o wartości 10h klient otrzymuje opust w wysokości 10%.

15.11.3.1. Pakiet 10h: pakiet dot. pomocy handlowej, magazynowej i modułów CRM: (10h x 220,00 PLN) – 10% = 1 980,00 PLN netto.

15.11.3.2. Pakiet 10h: pakiet dot. pomocy kadrowej, księgowej: (10h x 270,00 PLN) – 10% = 2 430,00 PLN netto.

15.11.4. Dla pakietu o wartości 20h klient otrzymuje opust w wysokości 15%.

15.11.4.1. Pakiet 20h: pakiet dot. pomocy handlowej, magazynowej i modułów CRM: (20h x 220,00 PLN) – 15% = 3 740,00 PLN netto.

15.11.4.2. Pakiet 20h: pakiet dot. pomocy kadrowej, księgowej: (20h x 270,00 PLN) – 15% = 4 590,00 PLN netto.

15.11.4. Dla pakietu o wartości 40h klient otrzymuje opust w wysokości 20%.

15.11.4.1. Pakiet 40h: pakiet dot. pomocy handlowej, magazynowej i modułów CRM: (40h x 220,00 PLN) – 20% = 7 040,00 PLN netto.

15.11.4.2. Pakiet 40h: pakiet dot. pomocy kadrowej, księgowej: (40h x 270,00 PLN) – 20% = 8 640,00 PLN netto.

15.12. Tabela cenników pakietów oraz ich ważności:

*(1) – Ceny z rabatem przysługują stałemu klientowi, który na dzień wystawienia faktury nie zaległa z płatnościami, zgodnie z punktem 14. regulaminu.

Tabela wartości stawki godzinowej w pakietach godzinowych wg okresu ważności, rodzaju serwisu oraz statusu klienta.
Ilość godzin w pakiecie Procent rabatu Okres ważności pakietu Wartość pakietu  / (wartość pojedynczej godziny)
Handel, magazyn, crm Kadry, księgowość i AUTO ID
Stawka bazowa: 170,00 PLN netto/h Stawka bazowa: 220,00 PLN netto
5 h 5% 30 dni rozpoczynające się w ciągu 7 dni od zakupienia pakietu 1 045,00 PLN 1 282,50 PLN
209,00 PLN/h 256,00 PLN/h
10 h10%90 dni rozpoczynające się w ciągu 14 dni od zakupienia pakietu 1 980,00 PLN 2 430,00 PLN
198,00 PLN/h 243,00 PLN/h
20 h15%180 dni rozpoczynające się w ciągu 14 dni od zakupienia pakietu 3 740,00 PLN 4 590,00 PLN
187,00 PLN/h 229,50 PLN/h
40 h20%360 dni rozpoczynające się w ciągu 14 dni od zakupienia pakietu 7 040,00 PLN 8 640,00 PLN
176,00 PLN/h 216,00 PLN/h

Cennik i regulamin obowiązując od 1 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku.
Cennik i regulamin obowiązując od 1 stycznia 2019 roku do 31 października 2019 roku.