ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Założenie Firmy, początki jej działalności i historia

Firma pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług i Consultingu PROTEBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołominie została założona w dniu 21 kwietnia 1986 r. Aktem Notarialnym w Biurze Notarialnym w Warszawie przy Al. Gen. Świerczewskiego (aktualnie Aleja Solidarności) przez udziałowców: Włodzimierza Kostrzewę i Krzysztofa Kołodziejczyka będącymi również członkami Zarządu Spółki.

W dniu 2 września 1986 r. Spółka uzyskała wpis do Rejestru Handlowego – dział B nr XCVI13948.

Spółka posiadała kapitał wniesiony przez udziałowców w wysokości 100 000 zł obejmujący 100 udziałów po 1000 zł każdy udział. Udziałowcy objęli w posiadanie po 50 udziałów.

Zgodnie z Aktem Notarialnym zakres działalności Firmy był bardzo duży, ale w oparciu o obowiązujące przepisy i decyzję Urzędu m.st. Warszawy z dnia 15 października 1987 r. oraz decyzji z dnia 19 października 1988 roku działalność Firmy mogła być prowadzona w branży: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Zawarta Umowa Notarialna Spółki i decyzje dotyczące działalności mogły powstać w oparciu o Kodeks Handlowy z 1934 r. określający zasadę powoływania firm jako spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadniczo przepisy te zostały zmienione ustawami za czasów rządu premiera Mieczysława Rakowskiego i ministra w jego rządzie Mieczysława Wilczka (Ustawa Wilczka z dnia 23 grudnia 1988 roku), który również był dyrektorem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Stolarki Budowlanej.

Obowiązywała zasada w nowych przepisach, że co jest nie zabronione to jest dozwolone dlatego też w 1989 roku powstawało dużo firm.  Pełna swoboda gospodarcza w latach dziewięćdziesiątych była regulowana kolejnymi aktami prawnymi. Nie mniej od wielu lat jest ponownie zielone światło dla działalności firm kapitałowych.

W tym czasie, kiedy ja zakładałem firmę, to była droga przez mękę. Spółkę tą zacząłem zakładać już w roku 1985. Zacząłem zbierać dokumenty do założenia firmy, w tym opinie o mnie i o wspólniku z zakładów pracy, zgodę wspólnoty mieszkaniowej na powstanie w danym miejscu firmy, zaświadczenie o niekaralności, zgodę na zajęcie lokalu na prowadzenie działalności, odbycie kursu szkoleniowego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, ksiąg handlowych, postępowania administracyjnego, dostarczenie opinii cechu rzemiosł itp. Wydeptywałem przez długie miesiące ścieżki po urzędach, ministerstwach i innych jednostkach administracji. W celu prowadzenia działalności projektowej i nadzorów inwestorskich oraz opiniodawczej, aby dostać w tym zakresie pozwolenie na działalność w poszczególnych branżach, musiałem wykazać, że zatrudnię w określonych branżach projektantów z uprawnieniami i długoletnią praktyką.

Branżę konstrukcyjno-budowlaną reprezentował Pan Krzysztof Kołodziejczyk, branżę architektoniczną Pani Danuta Świętochowka, branżę instalacji sanitarnych Pan Marian Lisowy, branżę instalacji elektrycznych Pan Waldemar Rybak. Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc w założeniu firmy i tym co są z nami dalej i tym co odeszli na wieczną wartę.

Warto wspomnieć, że proces i czas założenia tego typu firmy do czasu uzyskania decyzji na działalność gospodarczą trwał od dwóch do trzech lat. W wielu urzędach nie wiedziano o co ja się pytam, co ja chcę i co ja wymyśliłem za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymagano mnóstwo dokumentów, opinii i tym podobnych dokumentów. Założona przeze mnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 100% o kapitale prywatnym była po II Wojnie Światowej drugą w Polsce zarejestrowaną taką spółką.

Serdecznie chciałem podziękować żonie, Teresie Kostrzewie za nieograniczoną pomoc w założeniu tej Firmy. Należy nadmienić, że wszystkie dokumenty były przygotowywane we własnym zakresie bez udziału kancelarii prawnych i prawników.

Należy nadmienić, że Firma zaczęła rozwijać swoje usługi na inne rodzaje działalności objęte w Akcie Notarialnym i Rejestrze Handlowym po ukazaniu się znowelizowanego Kodeksu Handlowego. Dotychczasowe obostrzenia przestały obowiązywać, a podstawą był Akt Notarialny, Rejestr Handlowy i nadany przez GUS nr REGON.

Od chwili objęcia członka zarządu przez Panią Teresę Kostrzewę, zarząd Spółki postanowił powiększyć kapitał zapasowy spółki poprzez nie dokonywanie podziału dywidendy i pozostawienia jej na środkach obrotowych Spółki przez następne lata do podjęcia kolejnych uchwał. W ten sposób zostały stworzone znaczne środki finansowe na działalność spółki bez konieczności zewnętrznego finansowania.

Nastąpiła również denominacja pieniądza i wszystkie środki finansowe Spółki, tj. udziały wspólników i kapitał zapasowy Spółki musiały być przeliczone wg kursu denominacji, co spowodowało, że wartość kapitału spółki zmieniła się ze 100 000 zł na 10 zł. Trzeba była dokapitalizować Spółkę. W krótkim czasie po denominacji pieniądza w oparciu o znowelizowaną ustawę Kodeksu Handlowego została podniesiona minimalna wartość kapitału zakładowego do kwoty 50 000 zł. i spółki oraz wspólnicy musieli uzupełnić swoje udziały do wymaganej kwoty.

W związku z planowanym przejściem na emeryturę postanowiłem zrezygnować z dalszego prowadzenia Spółki i przekazać udziały w formie darowizny Panu Jarosławowi Kostrzewie i Panu Radosławowi Kostrzewie, co wymagało sporządzenia nowej umowy notarialnej.

W działalności firmy i sprzedaży usług do pewnego czasu przewagę miały działy usług związanych z projektowaniem, nadzorami inwestorskimi, opiniami i ekspertyzami dla budownictwa ogólnego, obiektów użyteczności publicznej, budownictwa drogowego wraz z infrastrukturą.

Zaczęła się uwidaczniać równowaga a następnie przewaga usług związanych z oprogramowaniem, handlem sprzętem IT i usługami informatycznymi. W związku z powyższym Zarząd Spółki i wszyscy wspólnicy postanowili przeorganizować firmę i dopuścić do Spółki jako udziałowców osoby mające istotny wkład w rozwój Spółki. Dotychczasowi wspólnicy postanowili odsprzedać w części swoje udziały nowym wspólnikom a część udziałów przekazać w formie darowizny Panu Radosławowi Kostrzewie. Z uwagi, że sprzedaż usług związanych z oprogramowaniem stanowiła 80% do 90% sprzedaży ogólnej usług firmy, zarząd Spółki i Zgromadzenie Wspólników postanowili dokonać zmiany nazwy Firmy z zachowaniem dotychczasowych rodzajów działalności, adresu firmy.

Z dniem 28 grudnia 2017 roku Sąd dla m.st. Warszawy, XIV Wydział KRS na podstawie wniosku Zarządu Spółki i Aktu Notarialnego z dnia 16 maja 2017 rok zmienił nazwę firmy na 3RP.com.pl – systemy dla firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa ta bardziej odpowiadała profilowi działalności firmy związanej z oprogramowaniem niż nazwa PROTEBUD nawiązująca do słów projektowania, technologii i budownictwa w pierwszych członkach wyrazu.

W związku z trudnościami na rynku usług w budownictwie w 2019 roku postanowiono rozwiązać zespół projektowy i zaniechać prowadzenia dalszej działalności w tym zakresie.

W perspektywie 35 lat istnienia Firmy realizowane były projekty na terenie woj. mazowieckiego, a szczególnie w powiatach: wołomińskim, węgrowskim, wyszkowskim, nowodworskim, piastowskim i w Warszawie. W zakresie projektowania budowlanego i nadzorów inwestorskich realizowaliśmy tematy dla Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza, Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej, Głównego Urzędu Statystycznego, dla Instytutu Chorób Gruźlicy i Płuc w Warszawie, Dla Ministerstwa i Pracy i Polityki Socjalnej. Opracowania projektowe obejmowały również obiekty wielokubaturowe, jak np. projekt wielobranżowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wołominie (przed jego rozbudową), projekty modernizacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zastosowaniem centralnego ogrzewania geotermicznego z pozyskanego ciepła z ziemi w Warszawie przy ul. Radiowej – projekt pilotażowy tego typu instalacji w Warszawie. Projekty zabezpieczenia p.poż. dla budynków mieszkalnych 11. piętrowych w Warszawie, projekt wielobranżowy kompleksowy przychodni zdrowia w Zagościńcu (nie zrealizowany), projekt przebudowy obiektu restauracji Stylowa na przychodnię zdrowia w Wołominie, projekt przebudowy hotelu robotniczego na osiedlu Gwarek w Wołominie na budynek mieszkalny we wszystkich branżach. Projekt remontu przebudowy zabytkowego dworca PKP, projekt bocznicy kolejowej w Wyszkowie.

W zakresie usług projektowych dużą część usług stanowiły projekty drogowe. Z projektów w tym zakresie można wymienić dokumentację na komplet ulic dla osiedla Leśna w Łochowie, kilkanaście ulic w Zielonce, ulica Batorego w Ząbkach, chodnik Majdan-Cięciwa z projektem mostu nad strugą, kilka ulic w Kobyłce oraz w gminach Wołomin, Jadów, Nieporęt.. Ulice w Nowym Dworze Mazowieckim, w Modlinie oraz kilka ulic dla powiatu wołomińskiego. Projekty dróg dojazdowych dla budowy rurociągu przesyłowego w Radomiu i jego okolicach realizowanych na zlecenie dla PROKOM Sp. z o.o. dla inwestycji finansowanej przez UE – specjalne wymagania dokumentacyjne.

Podane informacje są w wielkim skrócie, ale dające pogląd na wielowątkowy i kompleksowy zakres prac projektowych. Zatrudnieni dla ich realizacji projektanci posiadali wieloletnie doświadczenie i byli profesjonalistami w swoich zawodach. Oddzielnym zagadnieniem zaś są usługi informatyczne i wdrażania profesjonalnego oprogramowania.

Ze swojej strony chciałbym szczególnie podziękować z okazji 35-lecia firmy za realizację powierzonych zadań projektantom: Panu Mieczysławowi Gołaguszowi, Panu śp. Andrzejowi Dąbrowskiemu, Panu śp. Waldemarowi Rybakowi, Panu Mieczysławowi Zientarskiemu, Pani Krystynie Suwarze, Pani Grażynie Ośko, Panu Jerzemu Wawrzyńczakowi, Panu Kazimierzowi Górskiemu, Panu Hieronimowi Pietraniukowi, Panu Andrzejowi Makiele i wielu innym osobom, których nie sposób wymienić. Szczególne podziękowania dla Pani Teresy Kostrzewy, mojej żony, za prowadzenie spraw administracyjnych i księgowości firmy i za to, że te trudne lata z działalnością Firmy i ze mną wytrzymała.

Włodzimierz Kostrzewa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.